สายบังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์

ผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร

รองผู้บัญชาการ
สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช

ผู้บังคับการ
กองอัตรากำลัง

พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ

ผู้บังคับการ
กองทะเบียนพล

พล.ต.ต.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา

ผู้บังคับการ
กองสวัสดิการ

ว่าที่ พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์

ผู้กำกับการ
ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานกำลังพล

พ.ต.อ.หญิง สุวัฒนา สุเมธวัน

ผู้กำกับการ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานกำลังพล