ช่องทางติดต่อ

สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 5 ชั้น 9
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0-2205-1710
0-2250-1554
gshr.rtp@gmail.com

human@royalthaipolice.go.th

ฝ่ายอำนวยการ : 0-2205-1710

งานงบประมาณและการเงิน : 0-2205-1407

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : 0-2205-1710

งานธุรการและกำลังพล : 0-2205-1710

งานยุทธศาตร์และแผน : 0-2205-1407

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล : 0-2205-1495 [1539]

สำนักงานกำลังพล

อาคาร 5 ชั้น 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330