สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์

ผกก.ฝอ.สกพ.

พ.ต.ท.พิษณุ กุศลศารทูล

รอง ผกก.ฝอ.สกพ.

พ.ต.ท.ณัฐเสฐ นวลมา

รอง ผกก.ฝอ.สกพ.

พ.ต.ท.หญิง ศิริรักษ์ ศรีจันทร์

สว.ฝอ.สกพ
งานธุรการและกำลังพล

พ.ต.ต.หญิง วรุณพร อินทรนก

สว.ฝอ.สกพ.
งานการเงินและพัสดุ

พ.ต.ท.หญิง วิไลพร สัญจรโคกสูง

สว.ฝอ.สกพ.
งานแผนและยุทธศาสตร์

พ.ต.ต.หญิง จิรพร พุทธเจริญ

สว.ฝอ.สกพ.
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ : งานธุรการและกำลังพล

พ.ต.ท.หญิง ศิริรักษ์ ศรีจันทร์

สว.ฝอ.สกพ

ร.ต.ท.ธนกฤษณ์ ศาสตร์ศิลป์

สว.ฝอ.สกพ

ร.ต.ท.หญิง ยี่สุ่น เลิศวิเศษแก้ว

รอง สว.ฝอ.สกพ.

จ.ส.ต.หญิง สุภาวดี เรืองพิมาย

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

ส.ต.ท.ปุณณเมธ คชพงษ์

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

ส.ต.อ.หญิง ณัฐิกา เตชะเปรมปรีชา

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ : งานงบประมาณและการเงิน

พ.ต.ต.หญิง วรุณพร อินทรนก

สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.อ.หญิง ธัญญภัสร์ พีรวรรณภัสร์

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ว่าที่ ร.ต.ท.นภัทร พิณสุรงค์

รอง สว.ฝอ.สกพ.

จ.ส.ต.หญิง มะลิวัลย์ เพชรทิม

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

จ.ส.ต.หญิง กานต์สินี ทองจันทร์

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ : งานแผนและยุทธศาสตร์

พ.ต.ท.หญิง วิไลพร สัญจรโคกสูง

สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.อ.วีรชาติ ราชราวี

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ส.ต.ท.ณพสิทธิ์ หาญโสต

ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ.

สำนักงานกำลังพล
ฝ่ายอำนวยการ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ต.ต.หญิง จิรพร พุทธเจริญ

สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.ท.สุรยุทธ หลวงพิทักษ์

รอง สว.ฝอ.สกพ.

ร.ต.ท.ปกรณ์พัฒน์ อารีรัชชกุล

รอง สว.ฝอ.สกพ.