วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักความรู้ คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้”

สำนักงานกำลังพล

พันธกิจ

ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เสมอภาค และมีความเป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
จัดตำแหน่งและกำลังพลให้สอดคล้องกับลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร รวมทั้งวางแผนกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานด้านการแต่งตั้งโยกย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
ดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
ปฏิบัติการอื่นใด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติ ความเป็นมา
ของสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือทะเบียนพลกรมตำรวจนั้น เดิมเรียกว่า “กองปกครอง กรมตำรวจ” มีสถานที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย และต่อมากองปกครองได้ถูกยกเลิกไป ได้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจขึ้น การบริหารงานบุคคล หรือกำลังพล จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเลขานุการกรมตำรวจ มีแผนกงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลหรือกำลังพลอยู่ 3 แผนก คือ แผนกทะเบียนพล แผนกจัดกำลัง และแผนกประวัติ

จนกระทั่ง พ.ศ.2541 พ.ร.ฎ.โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 โดยมาตรา 5 วรรคสอง กำหนดให้สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ โครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการ ตร.ก็ยังเป็นไปตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 – พ.ศ.๒๕๔๗ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้ ตร.แบ่งส่วนราชการเป็น (๑) สง.ผบ.ตร. และ (๒) บช. โดยการแบ่งส่วนราชการเป็น บช.ให้ตราเป็น พ.ร.ฎ. และการ แบ่งส่วนราชการ เป็น บก.ให้ออกเป็นกฎกระทรวง สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.ตำรวจดังกล่าว ส่งผลให้มีการปรับปรุง โครงการแบ่งส่วนราชการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามบัญญัติ ของกฎหมาย โดยปรับยุบหน่วยงานระดับ บช.ลง จำนวน 3 บช. ได้แก่ สกพ., สกบ. และ สนผ. และปรับหน่วย งานเป็นระดับ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เนื่องจากได้มีการ กระจายอำนาจการบริหาร จัดการไปให้กับ บช.ต่างๆ ดังนั้น ปริมาณงานด้าน การอำนวยการ และสนับสนุนที่ทั้ง 3 บช.รับผิดชอบอยู่จึงลดลง และ เป็นการจัดโครงสร้างฯ ในลักษณะ แบบราบเพื่อลดขั้นตอน การบังคับบัญชา ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สกพ.

มาจนถึง พ.ศ.2552 พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. ทั้งนี้ กำหนดให้ สกพ.เป็น บช.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ถึงปัจจุบัน โดยแบ่งส่วนราชการเป็น ๑ กก. ๓ บก. และ ๑ กลุ่มงาน รายละเอียดตามผังโครงสร้างฯ

สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• ธุรการ/กำลังพล.
• ยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
• การเงิน/พัสดุ
• ฝึกอบรม
• เทคโนฯ
• หน่วยย่อยอื่นๆ

• ฝ่ายอำนวยการ
• ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1-2
• ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
• ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง
• ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
• กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน

• ฝ่ายอำนวยการ
• ฝ่ายประวัติบุคคล
• ฝ่ายแต่งตั้ง
• ฝ่ายบรรจุ
• ฝ่ายความชอบ
• ฝ่ายประเมินบุคคล

• ฝ่ายอำนวยการ
• ฝ่ายจัดการสวัสดิการ
• ฝ่ายสวัสดิการการเงิน
• ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก
• ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
• ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ
• ฝ่ายดนตรี
• ฝ่ายกีฬา
• กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์