สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

พ.ต.อ.หญิง สุวัฒนา สุเมธวัน

ผกก.พท.สกพ.

รอง ผกก.พท.สกพ.

พ.ต.ต.หญิง อัมพร มุทาธร

สว.พท.สกพ.

พ.ต.ต.หญิง ณภัทร สีดอกไม้

สว.พท.สกพ.

ร.ต.อ.หญิง ธัญพิชชา หมื่นสุดตา

รอง สว.พท.สกพ.

ร.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน์ จิรธิติชัยพงศ์

รอง สว.พท.สกพ.

ร.ต.ท.เจตนิพิฐ ถนนทอง

รอง สว.พท.สกพ.

ร.ต.ต.เอกราช สุวรรณรัตน์

รอง สว.พท.สกพ.

ส.ต.ท.หญิง ชฏาภรณ์ กนกแก้ว

ผบ.หมู่ พท.สกพ.

ส.ต.ท.หญิง นันทนัช พฤฒิวโรดม

ผบ.หมู่ พท.สกพ.

 

ส.ต.อ.สมภูมิ พิมศรี

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส
ปฎิบัติราชการฯ ผบ.หมู่ พท.สกพ.

ส.ต.ท.หญิง วรรณา อ่อนเลิศ

ผบ.หมู่ พท.สกพ.