หนังสือเวียนกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ [su_button url="https://drive.google.com/file/d/1SHGkh2bMIJu26Q8Q1GQy21Dc2Pz7kusJ/view?usp=sharing" style="flat" background="#90004e" color="#fff" icon="icon: plus"...

บันทึกข้อความ ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๗๘๒ เรื่อง การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓)

บันทึกข้อความ ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๗๘๒ เรื่อง การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓)