พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
17 ก.พ., 2566

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

👉เมื่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ข้าราชการตำรวจทุกนายและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้น มีสถานะเป็นข้าราชการตำรวจและเป็นส่วนราชการตาม พ.ร.บ.นี้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงมีหน้าที่และอำนาจที่จะต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

👉พ.ร.บ.นี้ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น การใช้อำนาจสั่งการอนุมัติหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เดิม ก็จะต้องดำเนินการโดยอาศัยฐานอำนาจตาม พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักงานกำลังพล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำในรูปแบบใบปิดประกาศ(โปสเตอร์) เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยในสังกัด ตร.

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดทำในรูปแบบใบปิดประกาศ(โปสเตอร์) เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกหน่วยในสังกัด ตร.

เรียนผู้ประสานงานหน่วยต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ใบปิดประกาศ (โปสเตอร์) แนวทางบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปยังหน่วยต่างๆ /ขอบคุณค่ะ ตามราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ...

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์    13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ 13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขับร้องและบรรเลง โดยวงดุริยางค์ตำรวจ และนักร้องยอดนิยมร่วมสมัย เชิญรับชม-รับฟัง ปลุกจิตสำนึก แห่งความเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์” ร่วมกัน [su_youtube...