ช่องทางติดต่อ

สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 5 ชั้น 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
0-22205-1710
0-2250-1554
gshr.rtp@gmail.com

ฝ่ายอำนวยการ : 0-2205-1710

งานงบประมาณและการเงิน : 0-2205-1407

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : 0-2205-1710

งานธุรการและกำลังพล : 0-2205-1710

งานยุทธศาตร์และแผน : 0-2205-1407

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล : 0-2205-1495 [1539]