หนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๐๒๒๑/๕๔๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง ตร. ที่ ๔๙๖/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ก.ย. ๖๓ อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

ดาวน์โหลดไฟล์