บันทึกข้อความ ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๗๘๒ เรื่อง การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓)

ดาวน์โหลดไฟล์