หนังสือเวียนกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

อัตวินิบาตกรรม ตำรวจ (สถิติ ฆ่าตัวตาย ข้อมูล ณ 12 มี.ค.64)

ข้อมูล อัตวินิบาตกรรม ตำรวจ (ข้อมูล ณ 12 มี.ค.64)

บันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๖๑๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บันทึกข้อความ ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๗๘๒ เรื่อง การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒- ก.ย. ๒๕๖๓)

บันทึกข้อความด่วนมาก ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๗๕๕ เรื่อง การเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๗๓๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๑๐

บันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๐๒/๓๖๒๗ การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔