Big Cleaning day ณ บริเวณ ตึก 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานกำลังพล ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำความสะอาด Big Cleaning day ณ บริเวณ ตึก 5